ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ12/07/2561 เวลา 10:35:36
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริมาตย์ ธรรมวงค์
โครงการ EngWow
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ31/07/2561 เวลา 14:04:17
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 61 เวลา 15:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปิยะดา ครูบา
โครงการ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารนักศึกษา กยศ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 09:53:59
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ การเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
รายละเอียด

ห้องประชุมกาสะลอง

อนุมัติ02/08/2561 เวลา 10:20:48
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ โครงการครูพี่เลี้ยง
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ02/08/2561 เวลา 10:20:54
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ โครงการครูพี่เลี้ยง
รายละเอียด

ห้องพวงแสด

อนุมัติ02/08/2561 เวลา 15:36:36
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ โครงการครูพี่เลี้ยง
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 09:54:49
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ การเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
รายละเอียด

ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้

อนุมัติ12/07/2561 เวลา 10:38:58
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริมาตย์ ธรรมวงค์
โครงการ EngWow
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ03/07/2561 เวลา 09:11:26
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 61 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ การเขียนแบบโปรแกรม
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 09:53:16
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 ส.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ การเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 45 รายการ