ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมกาสะลอง

อนุมัติ28/09/2561 เวลา 13:37:03
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้า
โครงการ ประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 09:53:43
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ การเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ03/07/2561 เวลา 09:08:45
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 61 เวลา 15:30   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ วงจรไฟฟ้า
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ03/07/2561 เวลา 09:09:50
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ วงจรไฟฟ้า
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ03/07/2561 เวลา 09:11:05
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 12:30   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ การเขียนแบบโปรแกรม
รายละเอียด

ห้องประชุมกาสะลอง

อนุมัติ27/08/2561 เวลา 15:07:47
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิรินาฎ จันทนะเปลิน
โครงการ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การตลาดยุคใหม่ Thailand 4.0
รายละเอียด

ห้องพวงแสด

อนุมัติ26/09/2561 เวลา 09:00:33
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การตลาดยุคใหม่ Thailand 4.0
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ03/10/2561 เวลา 14:40:14
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ ประชุมทางไกลสภาวิชาการ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 09:54:35
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ การเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 09:55:19
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ การเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 32 รายการ