ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ03/11/2560 เวลา 10:35:15
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ03/11/2560 เวลา 10:36:26
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ03/11/2560 เวลา 10:34:02
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ โปรแกรมพื้นฐาน
รายละเอียด

ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้

อนุมัติ01/11/2560 เวลา 11:53:08
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ โครงการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ06/02/2561 เวลา 16:10:08
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ ทดสอบ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจครับ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ03/11/2560 เวลา 10:35:20
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด

ห้องประชุมกาสะลอง

อนุมัติ31/01/2561 เวลา 12:42:16
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 61 เวลา 15:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 61 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ สัมมนาการบัญชี
รายละเอียด

ห้องประชุมกาสะลอง

อนุมัติ29/01/2561 เวลา 09:01:02
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิไลพร ต๊ะกิติ
โครงการ สัมมนาการบัญชี
รายละเอียด

ห้องประชุมลีลาวดี

อนุมัติ05/02/2561 เวลา 14:20:32
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.พ. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 ก.พ. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ บรรยายเรื่องปูน
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)

อนุมัติ03/11/2560 เวลา 10:36:30
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.พ. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ก.พ. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนันทิยา ตุลเตมีย์
โครงการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 25 รายการ